Návštěvní řád Květné zahrady Kroměříž

Zakoupením vstupenky potvrzuje návštěvník
seznámení se s tímto návštěvním řádem.

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V KROMĚŘÍŽI
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
KVĚTNÁ ZAHRADA KROMĚŘÍŽ

 (DÁLE JEN „ZAHRADA“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST ZAHRADY
Zahrada je součástí národní kulturní památky, chráněné dle zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2 – NÁVŠTĚVNÍ DOBA
1.    Zahrada je veřejnosti přístupná celoročně, v návštěvních dnech je otevřena od 9 do 16 hodin (v období leden až březen, listopad až prosinec), od 9 – 17 hodin (v období duben a říjen), od 9 – 18 hodin (v období květen a září), od 9 – 19 hodin (v období červen až srpen), pokladna se zavírá vždy 1 hodinu před koncem návštěvní doby.
2.    Přístup do zahrady může být správou památkového objektu aktuálně upraven, vyžaduje-li to provozní či bezpečnostní situace. Z provozních důvodů (filmování, komerční pronájem aj.) může být zahrada pro veřejnost i zcela uzavřena; vstup není při těchto situacích umožněn ani držitelům permanentní vstupenky.

Článek 3 – VSTUPNÉ
1.    Vstup do zahrady je zpoplatněn dle platného cenového výměru.
2.    Osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby je vstup do zahrady zakázán.

Článek 4 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU
1.    Prohlídka i pobyt v zahradě jsou možné bez i s průvodcem dle typu zakoupené vstupenky.

Článek 5 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK
1.    V zahradě je zakázáno:
a.    Požívat alkohol a omamné látky. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, požití drogy či jiných návykových látek je přístup do zahrady zakázán.
b.    Kouřit (i elektronické cigarety) nelze v interiérech, rozdělávat a používat otevřený oheň v objektech.
c.    Používat veškerou pyrotechniku.
d.    Nošení zbraní.
e.    Pohybovat se mimo vyznačené cesty, vyšlapávat nové cesty/chodníky, trhat a lámat květiny, otrhávat květy/listy stromů a keřů, lámat větve, lézt po stromech a keřích, přelézat a podlézat ploty, zdivo a zábradlí, lovit zvěř a ptactvo či jakkoliv ubližovat a poškozovat či odnášet faunu a flóru zde se nacházející.
f.    Využívat travní plochy k piknikům; výjimkou jsou vyznačené plochy.
g.    Krmit v zahradách chovaná zvířata.
h.    Slézat a narušovat příbytky chované zvěře.
i.    Jakýmkoli způsobem poškozovat, ničit či odnášet vybavení zahrady, psát nebo malovat po grottách, zdech, sochách, obkladech a obložení a dalších přírodních a stavebních prvcích v zahradě.
j.    Koupat se v kašnách, okrasných jezírkách a v zahradním bazénu.
k.    Jezdit a parkovat motorovými vozidly, jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
l.    Vylepovat či rozdávat plakáty, letáky apod. bez vědomí správy objektu.
m.    Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše či jakkoliv jinak znečišťovat zahradu.
n.    Tábořit, hrát míčové hry, sáňkovat, lyžovat a bruslit.
o.    Létat s drony; případné výjimky povoluje správa zahrady: +420 775 887 104, kvetnazahrada@npu.cz
p.    Provozovat geocaching, umisťovat „kešky“ v zahradě.
q.    Narušovat klid, pořádek, bezpečnost a dobré mravy, hlasitě pouštět hudbu či jiné zvukové záznamy, křičet a hlasitě se projevovat ve smyslu rušení ostatních návštěvníků i fauny.
r.    Manipulovat s informačním systémem.
2.    Pro ochranu zahrady a návštěvníků jsou vybrané venkovní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách www.npu.cz v sekci ochrana osobních údajů.
3.    Při prohlídce zahrady je třeba, aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, vodním plochám popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z podstaty zahrady. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svou bezpečnost, bezpečnost doprovázených dětí a případně dalších svěřených osob.

Článek 6 – VSTUP DO ZAHRADY S JÍZDNÍM KOLEM a dalšími dopravními prostředky
1.    Do zahrady je vstup návštěvníka jedoucího na jízdním kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu apod. zakázán.

Článek 7 – VSTUP DO ZAHRADY SE ZVÍŘATY
1.    Do zahrady je vstup se zvířaty zakázán; s výjimkou vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením (dále jen „asistenční pes“). Správa památkového objektu je oprávněna požadovat prokázání, že se jedná o asistenčního psa. Osoba s nepříznivým zdravotním stavem je povinna na požádání předložit průkaz asistenčního psa se speciálním výcvikem.

Článek 8 – HERNÍ PRVKY V ZAHRADĚ
1.    Za bezpečnost dětí při užívání herních prvků nesou zodpovědnost jejich zákonní zástupci/osoba, která je do zahrady doprovodila.

Článek 9 – FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ
1.    V zahradě je návštěvníkům umožněno fotografování a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků.
2.    Fotografování a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a fotografování a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného fotografování/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o fotografování/natáčení zasílejte na: +420 775 887 104, kvetnazahrada@npu.cz
3.    V případě, že je v zahradě pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.    Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu.
2.    Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.     
3.    V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po zpřístupněných komunikacích a vyznačených prostorách.
4.    V zahradě je přísně zakázáno používat detektory kovů.

Článek 11 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.    Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na památkovém objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucí správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na: +420 775 887 104, kvetnazahrada@npu.cz
2.    Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu, resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
3.    Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
4.    Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.